Podrobný program

Vzdělávací akce je pořádána dle Stavovského předpisu č. 16 České lékařské komory a je ohodnocena 12 kredity.

Výukové kurzy jsou pořádány dle Stavovského předpisu č. 16 České lékařské komory a každý z nich je ohodnocen 2 kredity.
 

ÚTERÝ 29. 3. 2022

VÝUKOVÉ KURZY


10:00–13:00
výbor ČNS

Salonek Satelit
 

13:00–14:00
RR ČSNN

Salonek Satelit
 

14:00–15:30
SOR

Salonek Satelit

 

18:00–18:25
Slavnostní zahájení sjezdu

Sál 1: Foliant
 

18:25–19:20
Opera Torso

Sál 1: Foliant


STŘEDA 30. 3. 2022

08:30–10:00
Zahajovací sympozium sjezdu

Sál 1: Foliant

Předsedající: Petr Marusič (Praha), Zuzana Gdovinová (Košice)

08:30
Neurologie v historických zemích podunajské monarchie
Benetin J (Bratislava)

09:10
Předání ocenění ČLS JEP, ČNS ČLS JEP a SNeS SLS

 

10:00–10:30
Přestávka na kávu

 

10:30–12:00
Sekce 1.1.: Demyelinizační onemocnění a likvorologie I

Sál 1: Foliant

Předsedající: Eva Kubala Havrdová (Praha), Jarmila Szilasiová (Košice)

10:30 (15+5)
Progresivní roztroušená skleróza
Kubala Havrdová E (Praha)

10:50 (10+5)
Registr ReMuS – zásadní zdroj informací o roztroušené skleróze v České republice
Horáková D (Praha)

11:05 (10+5)
Neurofilamenty ľahkých reťazcov a aktivita ochorenia u pacientov so sclerosis multiplex
Szilasiová J (Košice)

11:20 (8+2)
Porucha kognitívnych funkcií pri SM je spojená s 1HMRS – metabolickými abnormalitami thalamu
Kantorová E (Martin)

11:30 (8+2)
Humorální a T buněčná odpověď na vakcinaci proti viru SARS-CoV-2 u pacientů na anti-CD20 terapii
Nytrová P (Praha)

11:40 (8+2)
Aktivace zrakového kortexu při jednostranné poruše vizu: model optické neuritidy v zobrazování fMRI
Hok P (Olomouc)

11:50 (8+2)
Nie je LETM ako LETM
Lisá I (Bratislava)

 

10:30–12:00
Sekce 1.2.: Epilepsie I

Sál 2: Atlas

Předsedající: Jana Slonková (Ostrava), David Franc (Olomouc)

10:30 (15+3)
Pandemie COVID-19 a pacient s epilepsií-multicentrická retrospektivní studie
Slonková J (Ostrava)

10:48 (15+3)
Hodnocení pilotních dat prospektivní studie: Detekce epileptických záchvatů systémem Embrace 2
Habalová M (Brno)

11:06 (15+3)
Validace SeLECT skóre v predikci neprovokovaných epileptických záchvatů u pacientů po iCMP
Janský P (Praha)

11:24 (15+3)
Různorodost užívání protizáchvatové medikace a její vliv na plazmatické hladiny ve FK modelu
Klement D (Praha)

11:42 (15+3)
Zraková aura a řízení motorových vozidel
Šimko J (Hradec Králové)

 

10:30–12:00
Sekce 1.3.: Onemocnění páteře a míchy

Sál 3: Codex + Scriptum

Předsedající: Josef Bednařík (Brno), Lumír Hrabálek (Olomouc)

10:30 (10+5)
Myelitida vyvolaná podáváním check point inhibitorů v léčbě maligního melanomu
Štětkářová I (Praha)

10:45 (10+5)
Predikce neuropatické bolesti u pacientů chronickou nespecifickou bolestí dolní části zad
Adamová B (Brno)

11:00 (10+5)
Cytokínový profil degeneratívnej spodylolistézy hornej a dolnej lumbálnej chrbtice. Korelácia cytokínov a bolesti
Šutovský J (Martin)

11:15 (10+5)
Komplikácie infiltračných techník
Dvorák M (Spišská Nová Ves)

11:30 (10+5)
Operace degenerativní spondylolistézy dekompresí, fixací a intra-artikulární fúzí. Výsledky po 5 letech
Hrabálek L (Olomouc)

11:45 (10+5)
Elektrofyziologický a funkčný monitoring koreňov cauda equina
Benčo M (Martin)

 

10:30–12:00
Sekce 1.4.: Funkční neurologické poruchy v každodenní praxi ("kulatý stůl")

Sál 4: Plato + Seneca

Přednášející: Serranová T, Strýček O, Ostrý S, Gueye T, Růžička E

 

12:00–13:30
Přestávka na oběd

 

12:15–13:15
Satelitní sympozium ROCHE

Sál 1: Foliant

 

13:30–15:00
Sekce 2.1. Extrapyramidová neurologie I

Sál 1: Foliant

Předsedající: Marek Baláž (Brno), Matej Škorvánek (Košice)

13:30 (12+3)
Technologické inovácie v manažmente extrapyramidových ochorení
Košutzká Z (Bratislava)

13:45 (12+3)
Dystonické prejavy Parkinsonovej choroby
Grofik M (Martin)

14:00 (12+3)
Detekcia prodromálnej Parkinsonovej choroby – praktické skúsenosti a význam
Kulcsárová K (Košice)

14:15 (12+3)
Zobrazování jako diagnostický a prognostický marker Parkinsonovy nemoci
Rektorová I (Brno)

14:30 (12+3)
Vliv umístění stimulační elektrody na ovlivnění non-motorických příznaků Parkinsonovy nemoci pomocí léčby hlubokou mozkovou stimulací
Nevrlý M, Kurčová S, Bardoň J (Olomouc)

14:45 (12+3)
Projekt GenDy – Revize nejasných generalizovaných dystonických syndromů v ČR a SR
Jech R (Praha)

 

13:30–15:00
Sekce 2.2.: Kognitivní neurologie I

Sál 2: Atlas

Předsedající: Robert Rusina (Praha), Stanislav Šutovský (Bratislava)

13:30 (12+3)
Paměť v době Covidové
Sheardová K (Brno)

13:45 (12+3)
Modulace kognitivních funkcí a resting-state fMRI pomocí tDCS u zdravých mladých dospělých a seniorů
Nováková Ľ (Brno)

14:00 (12+3)
Demence mají více neuropatologických změn, nikoli jen izolovanou Alzheimerovu nemoc
Bartoš A (Praha, Klecany)

14:15 (12+3)
20 let s priony v ČR, spolu a navždy?
Matěj R (Praha)

14:30 (12+3)
Revoluce v intravitální diagnostice prionových onemocnění a dalších neurodegenerativních nemocí
Holada K (Praha)

14:45 (12+3)
Poranění hlavy v bojových uměních a rizika kognitivního úpadku
Vališ M (Praha)

 

13:30–15:00
Sekce 2.3.: Neurochirurgie

Sál 3: Codex + Scriptum

Předsedající: Martin Smrčka (Brno), David Netuka (Praha)

13:30 (10+2)
Chirurgická léčba AVM
Smrčka M (Brno)

13:42 (10+2)
Současná léčba mozkových aneurysmat
Hejčl A (Ústí nad Labem), Sameš M (Ústí nad Labem)

13:54 (10+2)
Terapie kavernomů mozkového kmene
Klener J (Praha)

14:06 (10+2)
Chirurgická revaskularizace mozku bypassem
Fiedler J (České Budějovice)

14:18 (10+2)
Multimodální léčba meningeomů
Netuka D (Praha)

14:30 (10+2)
Využitie individualizovaných náhrad krčných medzistavcových platničiek v rámci operačnej liečby degenerovanej krčnej chrbtice
Kolarovszki B (Martin)

14:42 (10+2)
COVID a jeho dopad na neurochirurgickou léčbu
Netuka D (Praha)

 

13:45–14:45
Satelitní sympozium MERCK

Sál 4: Plato + Seneca

 

15:00–15:30
Přestávka na kávu / ePosterová sekce 1 A, B, C

Sály Satelit a Marconi

 

15:00–15:30
Minisympozium Pfizer

Sál 4: Plato + Seneca

 

15:30–17:00
Sekce 3.1.: Cévní onemocnění mozku I

Sál 1: Foliant

Předsedající: Aleš Tomek (Praha), Vladimír Nosáľ (Martin)

15:30 (10+5)
Nové indikátory kvality péče o pacienty s CMP pro roky 2021 až 2025
Tomek A (Praha)

15:45 (10+5)
Výsledky starostlivosti o CMP v SR
Nosáľ V (Martin)

16:00 (10+5)
COVID-19 a iktus – co víme v roce 2022
Herzig R (Hradec Králové)

16:15 (10+5)
Vliv pandemie COVID-19 na cerebrovaskulární péči v České republice
Šedová P (Brno)

16:30 (10+5)
Vplyv prvej a druhej vlny pandémie COVID-19 na liečbu akútnych cievnych mozgových príhod v SR
Gdovinová Z (Košice)

16:45 (10+5)
Zlepšování kvality mechanické trombektomie v českých centrech: Výsledky studie METRICS
Šaňák D (Olomouc)

 

15:30–17:00
Sekce 3.2.: Nervosvalová onemocnění I

Sál 2: Atlas

Předsedající: Stanislav Voháňka (Brno), Radim Mazanec (Praha)

15:30 (10+2)
Prediktivní faktory těžkého průběhu infekce COVID-19 u pacientů s myasthenia gravis
Jakubíková M (Praha)

15:42 (10+2)
Myasténia gravis v Nitre – klinický profil súboru, trendy vývoja (1990-2021)
Hajaš G (Nitra)

15:54 (10+2)
Raritná koincidencia myasténie gravis a Huntingtonovej choroby – kazuistika
Hajaš G (Nitra)

16:06 (10+2)
Obstrukční spánková apnoe u pacientů se syndromem Guillain-Barré
Kovalová E (Ostrava)

16:18 (10+2)
Vliv hyperglykemie a CRP na výsledný klinický obraz u Guillainova-Barrého syndromu
Štětkářová I (Praha)

16:30 (10+2)
Stiff-person syndrom – kazuistické sdělení
Vejskal J (Plzeň)

16:42 (10+2)
Endometrióza ako zriedkavá príčina lézie n. ischiadicus – kazuistika
Turčanová Koprušáková M (Martin)

 

15:30–17:00
Sekce 3.3.: Neuropsychiatrie

Sál 3: Codex + Scriptum

Předsedající: Jan Roth (Praha), Tereza Uhrová (Praha)

15:30 (15+3)
Neuropsychiatrie – minulost či budoucnost
Uhrová T, Roth J (Praha)

15:48 (15+3)
Celoživotní dopad extrémního stresu na lidský mozek: studie přeživších Holokaust
Rektor I (Brno)

16:06 (15+3)
Fatigue a poruchy chování následkem CMP
Grunerová Lippertová M (Praha)

16:24 (15+3)
Manažment pacientov s rôznymi subtypmi PNES – naše skúsenosti
Hubčíková K (Bratislava)

16:42 (15+3)
Skupinová psychoedukácia pre pacientov s Parkinsonovou chorobou
Pechanová Z (Bratislava)

 

15:30–17:00
Satelitní sympozium TEVA

Sál 4: Plato + Seneca

 

17:00–17:15
Přestávka

 

17:15–18:45
Sekce 4.1.: Vertebrogenní poruchy

Sál 1: Foliant

Předsedající: Blanka Adamová (Brno), Miloslav Dvorák (Spišská Nová Ves)

17:15 (15+5)
Presymptomatická kompresivní myelopatie a pokročilé magneticko-rezonanční zobrazovací techniky
Bednařík J (Brno)

17:35 (10+5)
Změny mikrostruktury míchy u nemyelopatické a myelopatické komprese odhalené difúzně váženou MR
Valošek J (Olomouc)

17:50 (10+5)
Vyšetření lumbálních extenzorů v kontextu funkce trupu
Krkoška P (Brno)

18:05 (10+5)
Asociácia cervikálnej a lumbálnej stenózy s SCH
Gregová Z (Spišská Nová Ves)

18:20 (10+5)
Test chůze a běhu u pacientů s degenerativní kompresí krční míchy
Kadaňka Z (Brno)

18:35 (8+2)
Ozónom indukovaná encefalopatia – komplikácia ozonoterapie v C chrbtici
Zacharová E (Rimavská Sobota)

 

17:15–18:45
Sekce 4.2.: Bolesti hlavy I

Sál 2: Atlas

Předsedající: Tomáš Nežádal (Praha), Andrea Petrovičová (Nitra)

17:15 (25+5)
Vestibulárna migréna
Valkovič P (Bratislava)

17:45 (15+5)
CGRP protilátky v léčbě migrény – první centrové zkušenosti
Čtrnáctá D (Praha)

18:05 (15+5)
Tříleté zkušenosti s profylaktickou léčbou migrény monoklonálními protilátkami anti-CGRP
Doležil D (Praha)

18:25 (15+5)
Migréna a biomarkery
Pavelek Z (Praha)

 

17:15–18:45
Sekce 4.3.: Neuropediatrie

Sál 3: Codex + Scriptum

Předsedající: Josef Kraus (Praha); Klára Brožová (Praha)

17:15 (15+3)
Nové možnosti léčby pro dříve neléčitelná geneticky podmíněná nervosvalová onemocnění a výhledy do budoucna
Haberlová J (Praha)

17:33 (15+3)
DMO a další onemocnění spojená se spasticitou
Kraus J (Praha)

17:51 (15+3)
Epileptické encefalopatie a další závažné dětské epilepsie
Brožová K (Praha)

18:09 (15+3)
Detské autoimúnne ochorenia
Surgošová J (Bratislava)

18:27 (15+3)
Neurokutánní syndromy
Petrák B (Praha)

 

17:15–18:45
Projekt SONAR

Sál 4: Plato + Seneca

 

18:45–19:00
Přestávka

 

19:00–19:15
Plenární schůze členů ČNS ČLS JEP

Sál 1: Foliant
 

20.15–22.30
Společné setkání

Pevnost poznání

 

ČTVRTEK 31. 3. 2022

08:30–10:00
Sekce 5.1.: Nervosvalová onemocnění II

Sál 1: Foliant

Předsedající: Eva Vlčková (Brno), Gabriel Hajaš (Nitra)

08:30 (10+2)
Deprese a úzkost u pacientů s diabetickou polyneuropatií
Vlčková E (Brno)

08:42 (10+2)
Validace české jazykové verze dotazníků pro diagnostiku neuropatické bolesti (DN4 a PainDETECT)
Krkoška P (Brno)

08:54 (10+2)
Evokované potenciály vyvolané termoalgickými podněty v diagnostice neuropatie tenkých vláken
Raputová J (Brno)

09:06 (10+2)
Ultrazvuková korelace středně těžkého až těžkého syndromu karpálního tunelu
Potužník P (Plzeň)

09:18 (10+2)
Okluze velkých mozkových tepen u nemocné se svalovou dystrofií Emery-Dreifuss
Ehler E (Praha)

09:30 (10+2)
Analýza genů asociovaných s ALS – zkušenosti z Neuromuskulárního centra FN Motol
Baumgartner D (Praha)

09:42 (10+2)
Povrchová elektromyografie v analýze pohybu u nervosvalového onemocnění: kazuistiky
Jasenská M (Olomouc)

 

08:30–10:00
Sekce 5.2.: Extrapyramidová neurologie II

Sál 2: Atlas

Předsedající: Martin Nevrlý (Olomouc), Vladimír Haň (Košice)

08:30 (12+3)
Využití digitalizačního tabletu při hodnocení kresby pětiúhelníků u pacientů s Parkinsonovou nemocí
Brabenec L (Brno)

08:45 (12+3)
Akutní polyneuropatie u pacientů s Parkinsonovou nemocí léčených LCIG
Havránková P (Praha)

09:00 (12+3)
Hodnotenie finger tappingu pomocou optického systému pri extrapyramídových ochoreniach
Košutzká Z (Bratislava)

09:15 (12+3)
O-Arm Navigated Frameless and Fiducial-Less Deep Brain Stimulation
Krahulík D (Olomouc)

09:30 (12+3)
Aká je zhoda rôznych prístupov hodnotiacich nemotorické symptómy u pacientov s dystóniou?
Haň V (Košice)

09:45 (12+3)
Jednonukleotidový variant rs708727 génu SLC41A1 je asociovaný s Parkinsonovou chorobou
Cibulka M (Martin)

 

08:30–10:00
Sekce 5.3.: Cévní onemocnění mozku II

Sál 3: Codex + Scriptum

Předsedající: Martin Šrámek (Praha), Martin Kovář (Praha)

08:30 (10+5)
Kvalita péče o pacienty s CMP – regionální rozdíly a zdroje dat
Šrámek M (Praha)

08:45 (10+5)
Co se změnilo v triáži pacientů s akutní CMP?
Kovář M (Praha)

09:00 (8+2)
Přednemocniční triáž podle FAST PLUS testu zkracuje dobu k zahájení terapie
Volný O (Ostrava), Čábal M (Praha)

09:10 (8+2)
Rozdíly v krátkodobé mortalitě u pacientů s CMP léčených mechanickou trombektomií v ČR
Šedová P (Brno)

09:20 (8+2)
Bezpečnost a účinnost intravenózní trombolýzy u iktů v zadní versus přední mozkové cirkulaci
Halúsková S (Praha)

09:30 (8+2)
Riziko pooperačních ischemických lézí po karotické endarterektomii a stentování
Hrbáč T (Ostrava)

09:40 (8+2)
Socioekonomický status a životní styl u mladých pacientů s iktem: možný vztah k zotavení a recidivě
Šaňák D (Olomouc)

 

08:30–10:00
Satelitní sympozium WÖRWAG PHARMA

Sál 4: Plato + Seneca

 

10:00–10:30
Přestávka na kávu / ePosterová sekce 2 A, B, C

Sály Satelit a Marconi

 

10:00–10:30
Minisympozium Pfizer

Sál 4: Plato + Seneca

 

10:30–12:00
Sekce 6.1.: Epilepsie II: Klub záchvatů a epilepsií

Sál 1: Foliant

Předsedající: Irena Doležalová (Brno), Eva Feketeová (Košice)

Status epilepticus a poruchy správania ako manifestácia leukoencefalopatie s axonálnymi sféroidmi
Feketeová E (Bratislava)

 

10:30–12:00
Sekce 6.2.: Neurozobrazovací metody

Sál 2: Atlas

Předsedající: Petr Hluštík (Olomouc), Štefan Sivák (Martin)

10:30 (15+3)
Využití MRS u mozkových gliomů pro diferenciální diagnostiku mezi recidivou tumoru a radionekrózou
Malucelli A (Ústí nad Labem)

10:48 (15+3)
Zmena aktivity pokojových sietí mozgu u pacientov po otrase mozgu
Sivák Š (Martin)

11:06 (15+3)
Význam zobrazenia difúznych tenzorov a traktografie u pacientov s ľahkým mozgovým poranením
Ružinák R (Martin)

11:24 (15+3)
Změny klidové konektivity mozku u pacientů se spasticitou horní končetiny po cévní mozkové příhodě při léčbě botulotoxinem A
Hluštík P (Olomouc)

11:42 (15+3)
Změny mozkových odpovědí na hudební a nehudební zvuky po kurzu rozvoje kreativity v rámci programu „Slyšet jinak”
Arkhipova A (Olomouc)

 

10:30–12:00
Sekce 6.3.: Neurointenzivní medicína

Sál 3: Codex + Scriptum

Předsedající: Ivana Šarbochová (Praha), Roman Havlíček (Praha)

10:30 (15+5)
Neklidný pacient na neu JIP
Šarbochová I (Praha)

10:50 (15+5)
Post ICU sy
Hon P (Ostrava)

11:10 (15+5)
Prognóza pacientů po KPCR
Rohan V (Plzeň)

11:30 (15+5)
Akutní oběhová nestabilita
Havlíček R (Praha)

 

10:30–12:00
Satelitní sympozium BIOGEN

Sál 4: Plato + Seneca

 

12:00–13:30
Přestávka na oběd

 

12:00–13:30
Satelitní sympozium NOVARTIS

Sál 1: Foliant

 

13:30–14:00
ePosterová sekce NZP/ Sestry

Sál Marconi

 

13:30–15:00
Sekce 7.1.: Demyelinizační onemocnění a likvorologie II

Sál 1: Foliant

Předsedající: Martin Vališ (Hradec Králové), Marianna Vitková (Košice)

13:30 (15+5)
Laboratorní metody v likvorologické diagnostice RS a NMOSD
Sobek O (Praha), Mareš J (Olomouc)

13:50 (10+5)
Hladiny fosforylovaných těžkých řetězců neurofilament (pNFH) v séru pacientů léčených natalizumabem a ocrelizumabem ve vztahu ke klinickým parametrům EDSS a MSSS
Štourač P (Brno)

14:05 (10+5)
Význam vybraných laboratorních biomarkerů roztroušené sklerózy pro predikci klinického průběhu onemocnění
Revendová K (Ostrava)

14:20 (8+2)
Epidemiologie roztroušené sklerózy v severozápadní části České republiky
Vachová M (Teplice)

14:30 (8+2)
Analýza skupiny dětských pacientů s relaps-remitentní RS: data z Českého národního registru ReMuS
Vališ M (Praha)

14:40 (8+2)
Asociácia zemepisnej šírky a ultrafialového B žiarenia so závažnosťou roztrúsenej sklerózy
Vitková M (Košice)

14:50 (8+2)
Biologické markery v likvoru a séru u roztroušené sklerózy
Rous M (Olomouc)

 

13:30–15:00
Sekce 7.2.: Bolesti hlavy II

Sál 2: Atlas

Předsedající: Lukáš Klečka (Ostrava), Jolana Marková (Praha)

13:30 (15+5)
Diagnostika akutních intenzivních bolestí hlavy a význam vyšetření likvoru
Niedermayerová I (Brno)

13:50 (15+5)
Cluster headache v ČR- populační studie, prvotní analýza
Klečka L (Ostrava)

14:10 (15+5)
Migréna a COVID-19
Doležil D (Praha)

14:30 (25+5)
Palpační vyšetření perikraniální bolestivosti
Řehulka P (Brno)

 

13:30–15:00
Sekce 7.3.: Vzácná onemocnění nejsou vzácná (sympozium s účastí zástupců pacientských organizací)

Sál 3: Codex + Scriptum

Předsedající: Petr Marusič (Praha), Martin Vyhnálek (Praha)

13:30 (12+3)
Péče o pacienty se vzácnými epilepsiemi v České republice
Marusič P (Praha)

13:45 (10+2)
Stanovení diagnózy TSC v časném kojeneckém věku a s tím spojená diagnostika a terapie epilepsie
Petrák B (Praha)

13:57 (12+3)
Genetické vyšetření hereditárních ataxií – praktický postup ve světle evropských doporučení
Vyhnálek M (Praha)

14:12 (10+2)
CANVAS (cerebellar ataxia, neuropathy, vestibular areflexia syndrome) – první potvrzené případy v ČR
Danková M (Praha)

14:24 (4x5 min)
Prezentace pacientských organizací

UNIE ROSKA – REGIONÁLNÍ ORGANIZACE OLOMOUC
předsedkyně: Jana Nakládalová
místopředsedkyně: Stanislava Přasličková

Zkvalitňujeme život lidem s roztroušenou sklerózou
Nakládalová J

SPOLEK ALSA
předsedkyně: Mgr. Eva Bezuchová

Alsa, z.s. – pacientská organizace pro nemocné ALS a její působení v ČR
Bezuchová E

SPOLEK EPISTOP
předseda: prof. P. Jiruška

Poslání EpiStopu v oblasti podpory lidí s epilepsií
Marusič P

SPOLEK PRO APS
předseda: Lubomír Mazouch

Pacientské hnutí, ERN a vzácná onemocnění
Mazouch L

 

13:30–15:00
Satelitní sympozium MEDTRONIC

Sál 4: Plato + Seneca

 

15:00–15:30
Přestávka na kávu / ePosterová sekce 3 A, B, C

Sály Satelit a Marconi

 

15:30–17:00
Sekce 8.1.: Cévní onemocnění mozku III

Sál 1: Foliant

Předsedající: Daniel Šaňák (Olomouc), Egon Kurča (Martin)

15:30 (10+5)
Lakunárne infarkty a cerebrálna mikroangiopatia. State of the Art 2021
Kurča Egon (Martin)

15:45 (8+2)
SEP n. medianus a urgentní rekanalizace okluze vnitřní karotidy
Ostrý S (České Budějovice)

15:55 (8+2)
Rehabilitace chůze u pacientů s cévní mozkovou příhodou: Pilotní výsledky studie GAITFAST
Kolářová B (Olomouc)

16:05 (8+2)
Robotická terapie chůze přístrojem Lokomat Pro FreeD u pacientů v subakutní fázi ischemické CMP
Fiedorová I (Ostrava)

16:15 (8+2)
Robotická rehabilitace ruky pacientů po iktu
Konečný P (Olomouc)

16:25 (8+2)
Farmakologická podpora časné rehabilitace pacientů s akutní ischemickou CMP: aktuální trendy a doporučení
Šaňák D (Olomouc)

16:35 (8+2)
Charakteristika pacientov s iCMP indikovaných na mechanickú trombektómiu za rok 2020
Maretta M (Košice)

16:45 (8+2)
Zobrazenie karotického aterosklerotického plátu 3-T magnetickou rezonanciou
Virágová M (Nitra)

 

15:30–17:00
Sekce 8.2.: Kognitivní neurologie II: „DE-MENTIA“

Sál 2: Atlas

Předsedající: Jakub Hort (Praha), Michaela Kaiserová (Olomouc)

15:30 (15+5)
Zmiešaná patológia dementných syndrómov: diagnostická aj terapeutická výzva
Šutovský S (Bratislava)

15:50 (15+5)
Poruchy kognitívnych funkcií u pacientov so spánkovými poruchami dýchania
Karapin P (Bratislava)

16:10 (15+5)
Moderní diagnostické metody u demence s Lewyho tělísky
Nedelská Z (Praha)

16:30 (15+5)
Novinky v biologické léčbě Alzheimerovy nemoci
Hort J (Praha)

 

15:30–17:00
Sekce 8.3.: Nelékařská sekce

Sál 3: Codex + Scriptum

Předsedající: Petra Řeháková (Olomouc), Lenka Dubová (Olomouc)

15:30 (12+3)
Ošetřovatelský postup u pacienta s poruchou polykání na KCC
Valigurová K (Olomouc)

15:45 (12+3)
Specifika dysfagické diety ve Fakultní nemocnic Olomouc
Kohutová M (Olomouc)

16:00 (12+3)
Poruchy polykání z pohledu klinického logopeda
Lenka Dubová (Olomouc)

16:15 (12+3)
Hodnocení kognice pomocí ACE-III: vliv vybraných demografických proměnných
Stolaríková K (Olomouc)

16:30 (12+3)
Zkušenosti pracoviště v léčbě bolestí hlavy
Řeháková P (Olomouc)

16:45 (12+3)
Životní zkušenosti mladých pacientů po ischemické CMP: interpretativní fenomenologická analýza
Šaňáková Š (Olomouc)

 

15:30–17:00
Satelitní sympozium SANOFI

Sál 4: Plato + Seneca

 

17:00–17:15
Oficiální ukončení sjezdu

Sál 1: Foliant